VORES VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR:
Overskudsprodukter
(CVR Nr.: 39076586)
Af 24. oktober 2017
Version 12. maj 2021

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Overskudsprodukter. Foreningens hjemsted er i Helsingør Kommune.

§ 2. Formål
Overskudsprodukter en selvstændig, almenvelgørende og almennyttig forening med begrænset ansvar, der driver erhvervsmæssig virksomhed til fremme af foreningens formål via portalen overskudsprodukter.org.

stk. 2:
Overskudsprodukters formål er at mindske varespild gennem modtagelse og fordeling af overskudsprodukter, som modtages fra samarbejdspartnere i produktions- distributions-, engros- og detailsektoren og sende til almennyttige organisationer, der på non profit basis arbejder for socialt udsatte mennesker og står for den endelige uddeling. Varedonationer må ikke bruges i kommercielt øjemed blandt modtagende organisationer.

stk. 3:
Overskudsprodukter driver egne og gennem samarbejdspartnere enheder til modtagelse og fordeling af varedonationer på Nordisk, nationalt og regionalt plan, herunder skabe rummelige arbejdspladser med gode udviklingsmuligheder for socialt udsatte mennesker, frivillige og ansatte.

stk. 4:
Overskudsprodukter formidler og forankrer samarbejde med og mellem donorvirksomheder, modtagerorganisationer, frivillige, myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere.

stk. 5:
Overskudsprodukter drift kan finansieres ved kontingenter, offentlige og private tilskud, omkostnings-bestemte gebyrer og afgifter samt indtægtsgivende og erhvervsmæssig virksomhed til støtte af foreningens formål i øvrigt, under navnet Overskudsprodukter.

stk. 6:
Overskudsprodukter kan udvikle, lede og administrere projekter, leje, fremleje, eje, udleje og udlåne lokaler, anlæg og udstyr m.v. til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål,

stk. 7:
Eventuelt driftsoverskud skal udelukkende anvendes til projektets drift til at fremme I Overskudsprodukters formål jf. § 2

§ 3. Organisering
Overskudsprodukter ledes af Stifterrådet, som er organisationens øverste myndighed. Stifterrådet vælger et ulige antal medlemmer til I Overskudsprodukters Bestyrelsen, minimum 3 og maksimalt 7 bestyrelsesmedlemmer, som varetager foreningens løbende udvikling og økonomiske ledelse med ansvar overfor Stifterrådet jf. § 7 bestyrelses arbejde og ansvar.

§ 4. Stifterrådet sammensætning
Stifterrådet sammensættes af følgende:

stk. 2:
1 medlem vælges af Susanne Molly Stedal
1 medlem vælges af Thomas Fremming

stk. 3:
Medlemskab er individuelt for enkeltpersoner og kollektivt for organisationer, virksomheder og myndigheder.

stk. 4:
Optagelse af nye Stifteråds medlem sker efter godkendelse af Stifterrådet ovennævnte medlemmer, engangsindskud fastsættes af Stifterrådet enstemmig.

stk. 5:
Såfremt ovennævnte Virksomhed/enkeltperson ikke ønsker at vælge en repræsentant til Rådet, vil pladsen stå tom, indtil der foretages nyvalg.

stk.6:
Træder et valgt medlem ud af rådet i den pågældende valgperiode fortages der nyvalg ved førstkommende møde

stk. 7:
Valgperioden for indstillede medlemmer er 4 år. Genvalg kan finde sted.

stk. 8:
Stifterrådet fastsætter nærmere regler for opstilling af medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, forretningsorden, procedure for valg med videre er beskrevet i valgregulativet og i forretningsorden for foreningen Overskudsprodukter.

§ 5. Stifterrådet arbejde og ansvar
Stifterrådet vælger selv en Stifterrådsformand og Stifterrådsnæstformand

stk. 2:
Der afholdes mindst 2 Stifterråds møder årligt. Rådsformandens opgave er at tilrettelægge og lede Stifterrådets arbejde.

stk. 3:
Stifterrådsmøder indkaldes af Stifterrådsformanden med mindst 14 dages varsel.

stk. 4:
Ekstraordinært stifterrådsmøde afholdes, når Bestyrelsen finder det fornødent eller efter skriftlig begæring fra 1/3 af Rådets medlemmer.

stk. 5:
Såfremt stifterådet nærer mistillid til stifterrådsformand eller stifterrådsnæstformand, kan den pågældende afsættes ved almindeligt stemmeflertal på et ordinært eller ekstraordinært stifterrådsmøde.

stk. 6:
Stifterrådet vælger endvidere minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer til Bestyrelsen.

stk. 7:
Valg til Bestyrelsen forudsætter ikke medlemskab af Rådet.

stk. 8:
Stifterrådet er i foreningen i Overskudsprodukter er øverste myndighed. Stifterrådet har det formelle ansvar for:

 • At udpege Bestyrelsesformanden til foreningen i Overskudsprodukters bestyrelse.
 • At træffe beslutninger vedr. Overskudsprodukters vision, værdier, overordnede mål og strategi, herunder langsigtede økonomiske målsætninger.
 • At fastlægge overordnede principper vedrørende branding og identitet.
 • At sikre, at aftalte procedurer og retningslinjer kommunikeres til bestyrelsen og den daglige ledelse og stab i Overskudsprodukter.
 • At stå for den årlig revidering og ajourføring af forretningsorden, senest i december.
 • At ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse og forretningsmæssige aktiviteter i Overskudsprodukter.
 • Godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.
 • Godkendelse af I Overskudsprodukters årsrapport (Regnskabet for Overskudsprodukter).

§ 6. Stifterrådets Årsmøde
Hvert år inden udgangen af maj måned afholder Stifterrådet et årsmøde, hvor dagsorden som minimum skal omfatte:

Bestyrelsesformandens beretning samt Rådets godkendelse heraf
Godkendelse af årsrapport
Valg af rådsformand og rådsnæstformand
Valg af medlemmer til Bestyrelsen
Valg af medlemmer til Stifterrådet
Valg af Revisor
Eventuelle forslag fra stifterrådsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller direktør.

stk. 2:
Procedure for valg og afstemning med videre er beskrevet i valgregulativet for foreningen Overskudsprodukter.

§ 7. Bestyrelsen arbejde og ansvar
Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges af Stifterrådet. Yderligere et medlem skal vælges blandt frivillige eller lønnede medarbejdere.

stk. 2:
Bestyrelsen vælge selv Bestyrelsesnæstformand og kasserer. Stifterådet udpeger Bestyrelsesformanden, som indkalder og leder Bestyrelsesmøderne.

stk.3:
Bestyrelsesmøder afholdes mindst tre gange årligt og når Stifterådet eller på Bestyrelses egne foranledning ønsker at forlægge sager for Stifterrådet. Stifterrådets beslutninger gennemføres af Bestyrelsen.

stk. 4:
Bestyrelsen leder sine møder efter forskrifterne efter Overskudsprodukters forretningsorden, som revideres seneste i december af Stifterrådet.

stk. 5:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af Bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved vedværende stemmelighed i sager kan beslutningen afgøres af Stifterrådet.

stk .6:
For Stifterrådes medlemmer af Bestyrelsen gælder det, at valgperioden er 4 år og medarbejdere er 1 år.

stk. 7:
Træder et medlem af Bestyrelsen ud i pågældendes valgperiode, foretages der nyvalg. Nyvalg til Bestyrelsen foretages af Stifterrådet ved førstkommende stifterrådsmøde.

stk. 8:
Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem som ikke er enig i Bestyrelses beslutning har ret til at få sin synspunkter indført i protokollen.

stk. 9:
Bestyrelsen varetager den løbende politiske ledelse i et tæt samarbejde med Direktøren. Bestyrelsen har ansvar for:

 • Godkendelse af Arbejdsplan for det kommende år samt Rapportering vedr. det forgangne år.
 • Godkendelse af politikker og strategier for Overskudsprodukter arbejdet i Danmark og Norden.
 • Strategiske og principielle beslutninger, f.eks. vedr. modtagerorganisationer, donorvirksomheder, valg af fokuslande, fundraising tiltag og aktiviteter, i overensstemmelse med de overordnede rammer, der er besluttet i Stifterrådet.
 • Godkendelse af budget for det kommende år.
 • Ansættelse af øvrige ledende medarbejdere i staben sammen med Direktøren.

§ 8. Daglig drift af I Overskudsprodukter
Direktøren og staben har ansvaret for den daglige drift og operationelle beslutninger i Overskudsprodukter i overensstemmelse med de rammer og mål, der er formuleret af Stifterrådet og Bestyrelsen.

stk. 2:
Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøder og Stifterrådsmøder

§ 9. Partner Group
Der nedsættes en gruppe bestående af partnerrepræsentant fra donorvirksomheder og modtagerorganisationer. Gruppen benævnes Partner Group. Gruppens overordnede formål er at medvirke til ansvarlighed, gennemsigtighed og kvalitet i  Partner Groups arbejde. Partner Group er rådgivende over for Bestyrelsen og den daglige ledelse. Medlemskab er åbent. Gruppens funktioner fremgår af de til enhver tid gældende retningslinjer for Partner Group. Retningslinjerne fastsættes i overensstemmelse med gruppens medlemmer og Bestyrelsen og Direktøren.

§ 10. Hæfte
Foreningens Bestyrelse, Stifterråd eller andre med tilknytning til foreningen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

stk. 2:
Foreningen hæfter kun med sin til enhver tid værende formue.

§ 11. Tegningsret
Foreningen tegnes i den daglige drift af Bestyrelsesformand med Direktøren af Overskudsprodukter.

stk. 2:
Tegningsberettigede myndighed ved indgåelse af lån og krediter er Bestyrelsesformand sammen med Bestyrelsesnæstformand, Direktøren og det samlede Stifterråd som underskriver, hvilket også er gældende ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

§ 12. Revision, Regnskabet – årsrapport
Foreningens regnskaber udarbejdes af én statsautoriseret eller registreret revisor valgt årligt på Stifterrådets årsmøde, revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller stifterrådet. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 3:
Bestyrelsesformand og kasserer underskriver sammen med direktøren årsregnskabet på Stifterrådets vegne.

§ 13. Vederlag
Hverken medlemmer af Stifterrådet, Bestyrelsen eller udvalg modtager vederlag, men foreningen kan dække medlemmernes faktiske afholdte omkostninger i forbindelse med opgaver udført for foreningen.

§ 14. Vedtægtsændring
Til ændring af vedtægten kræves to Stifterrådsmøder vedtagelser med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de på Stifterrådsmødet tilstedeværende medlemmer har stemt for forslaget.

§ 15. Opløsning
Ved eventuel opløsning kræves det et enstemmig Stifterrådsmøde vedtagelse, hvor alle medlemmer har afgivet stemme.

stk. 2:
Frie aktiver, eksterne bevillinger og støttemidler, som ikke måtte være brugt inden endelig opløsning, tilbagebetales til tilskudsgiver.

stk. 3:
Beslutning om foreningens opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue til beslægtede formål i overensstemmelse med § 2 i vedtægterne.

stk. 4:
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes revideret regnskab samt revideret likvidationsregnskab, dette udføres af én statsautoriseret eller registreret revisor, der forlægges stifterrådet og offentliggøres på hjemmesiden.

Således vedtaget 12. maj 2021

Rettelser:
1. Rettelse, Vedtægter rettet 1. april 2018
2. Rettelse, Vedtægter rettet 15. juni 2018
3. Rettelse, Vedtægter rettet 12. maj 2021